Stanovy a Hlasovací řád SPKGS

Stáhnout zde !STANOVY STUDENTSKÉHO PARLAMENTU KRKONOŠSKÉHO GYMNÁZIA A SOŠ

Preambule

Studentský parlament představuje neziskový školní orgán, jehož cílem je zkvalitňování komunikace mezi vedením školy a studenty a hájení zájmu studentů. Od členů Studentského parlamentu se očekává, že budou hájit zájmy své třídy, zodpovědně vykonávat svou funkci ve Studentském parlamentu Krkonošského gymnázia a SOŠ (dále jen ,,SPKGS"), respektovat rozhodnutí přijatá SPKGS, hájit dobré jméno SPKGS a přispívat k co nejlepšímu chodu gymnázia a SOŠ.

Článek I.

1. Základní ustanovení

 • Studentský parlament Krkonošského gymnázia a SOŠ je samosprávným nezávislým orgánem studentů Krkonošského gymnázia a SOŠ, se sídlem Horská 309, 543 71 Hostinné, v souladu s § 21 odst. 1. písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
 • Každý student školy má právo volit a být volen do SPKGS, a to v souladu se Stanovami a Hlasovacím řádem SPKGS.
 • Každý student a zaměstnanec školy je oprávněn se na SPKGS obracet se svými podněty, žádostmi či stížnostmi.
 • SPKGS jedná vždy v souladu se Školním řádem a bere v potaz názory vedení školy.
 • Jednotliví členové SPKGS jsou zodpovědní za své jednání a za svědomité vykonávání své funkce ve SPKGS a zodpovídají se své třídě a Hlavě SPKGS (dle článku II.).
 • Cílem SPKGS je:
 • informovat studenty o dění na škole a projednávat jejich podněty;
 • jednat s vedením školy a učiteli na základě společného stanoviska studentů;
 • organizovat vlastní zájmové i celoškolní akce či napomáhat jejich realizaci.
 • Členství ve SPKGS je dobrovolná činnost, za jejíž plnění si členové nenárokují jakoukoliv kompenzaci.
 • Struktura SPKGS se řídí stanovami dle Článku II.

Článek II.

1. Struktura SPKGS

 • Struktura SPKGS:
 • Zástupci tříd;

b) Členové;

c) Členové s přidělenou funkcí;

d) Hlava SPGSH;

e) Pedagogický poradce;

 • Každý člen SPKGS má právo na podání rezignace k jednomu z členů Hlavy SPKGS, je však nucen ve funkci setrvat do termínu konání nových voleb (ve třídě, v SPKGS).
 • Zástupci tříd
 • Každá třída má právo zvolit si ze svého středu minimálně jednoho a maximálně tři zástupce.
 • Zástupci tříd jsou voleni na začátku školního roku, nebo v případě potřeby, dle zvyklosti třídy.
 • Mandát zástupce vzniká dnem zvolení a zaniká rezignací k rukám Hlavy SPKGS, odvoláním po řádném hlasování ve třídě nebo odvoláním řídícím se Hlasovacím řádem SPKGS nebo ukončením studia.
 • Zástupce třídy má povinnost:
 • Respektovat Stanovy a Hlasovací řád SPKGS;
 • Řídit se rozhodnutími přijatými SPKGS a nařízeními od Hlavy SPKGS;
 • Účastnit se mimořádného zasedání SPKGS; - V případě, že se nemůže zúčastnit zasedání, je jeho povinností se v předstihu omluvit;
 • Zastupovat svou třídu a jednat jejím jménem;
 • Informovat ostatní studenty své třídy o výsledcích a usneseních SPKGS.
 • Zástupce třídy má právo:
 • Předkládat návrhy k projednání;

b) Volit a být volen do orgánů SPKGS;

c) Hlasovat dle Hlasovacího řádu SPKGS;

d) Vybrat za sebou v době nepřítomnosti zástupce, na kterého deleguje svoji funkci při jednání ve SPKGS.

1.2 Členové

 • Každý člen má jeden hlas.
 • Člen má právo:
 • Každý člen má právo být volen do Hlavy SPKGS a do funkce.
 • Člen má povinnost:
 • Každý člen je povinen docházet pravidelně na zasedání. - V případě, že se nemůže zúčastnit zasedání, je jeho povinností se v předstihu omluvit.
 • Každý člen je povinen respektovat Stanovy a Hlasovací řád SPKGS.

1.3 Členové s přidělenou funkcí

 • Speciální postavení v SPKGS mají členové, jímž byla dle Hlasovací řádu SPKGS přidělena jedna nebo více z následujících funkcí:
 • Účetní;
 • Zapisovatel;
 • Členové i nadále zůstávají zástupci své třídy a hlasují dle Hlasovacího řádu SPKGS.

1.4 Účetní

 • Účetním se stává člen SPKGS starší 15 let po zvolení dle Hlasovacího řádu SPKGS.
 • Účetní má na starosti finance SPKGS.
 • Povinnosti Účetního:
 • Účetní je povinen svědomitě nakládat se svěřenými finančními prostředky SPKGS dle pokynů Hlavy SPKGS;

b) Účetní je odpovědný za veškeré finance a hospodaření SPKGS a svůj postup konzultuje s Hlavou SPKGS;

c) Je povinen v případě ztráty z vlastní nedbalosti, či jiné formy znehodnocení prostředků SPKGS, tuto škodu v plném rozsahu nahradit z vlastních prostředků;

d) V případě zpronevěry svěřených finančních prostředků může být daná částka po Účetním soudně vymáhána.

 • Práva Účetního:
 • Účetní má právo částečně rozhodovat o finanční prostředcích a o výdajích a příjmech SPKGS spojené s jeho činností;

1.5 Zapisovatel

 • Povinnosti Zapisovatele:
 • Zapisovatel je povinný zapsat celý průběh zasedání.
 • Zapisovatel není oprávněn nikomu ukazovat či přenechávat zápis zasedání. Pouze po domluvě s Hlavou SPKGS.

1.6 Hlava SPKGS

 • Hlava SPKGS je jeho nejvyšším orgánem.
 • Hlavu SPKGS tvoří tři členi SPKGS, kterým byla dle Hlasovacího řádu SPKGS přidělena jedna z následujících funkcí:
 • Předseda;
 • První místopředseda;
 • Druhý místopředseda;
 • Žádný člen SPKGS nesmí vykonávat dvě či více funkcí uvedených v bodě 2).
 • Při jednomyslném rozhodnutí mají členové Hlavy SPKGS právo odvolat jakéhokoliv člena SPKGS za hrubé přestupky proti Školnímu řádu, zákonům České republiky, etiketě, poškozování dobrého jména školy, znevažování práce SPKGS a za neplnění zadaných povinností. - Další případy vyloučení člena ze SPKGS upravuje Hlasovací řád SPKGS

1.7 Pedagogický poradce

 • Pedagogickým poradcem může být zvolen jakýkoliv člen pedagogického sboru školy, pakliže s výkonem dané funkce souhlasí.
 • Přítomnost poradce na zasedáních SPKGS není vynutitelná.
 • Poradce je na žádost členů SPKGS připraven poradit s daným problémem.
 • Poradce nemá přímý vliv na chod SPKGS.
 • Dohlíží nad chodem SPKGS a na žádost členů SPKGS pracuje v součinnosti.

Článek III.

Zasedání

 • Dělí se na:
 • Zasedání;

b) Mimořádné zasedání;

 • Zasedání
 • Zasedáním se rozumí zasedání všech členů SPKGS, členů Hlavy SPKGS.
 • Koná se každý týden v době školního roku.
 • Zasedání jsou veřejná.
 • Termín, čas a místo zasedání vyhlašuje předseda nebo místopředsedové SPKGS.
 • Průběh zasedání koordinuje předseda spolu s místopředsedy.
 • Nad každým bodem zasedání proběhne diskuse.
 • Zapisovatel, nebo osoba jím pověřená vyhotoví z každého zasedání zápis.
 • SPKGS může na své zasedání pozvat členy pedagogického sboru, vedení a jiné osoby. V případě osob, které nestudují nebo nepracují na naší škole, je o jejich návštěvě informováno vedení školy.
 • Rozhodnutí SPKGS probíhá formou hlasování dle Hlasovacího řádu SPKGS.

2. Mimořádné zasedání

 • Mimořádným zasedání se rozumí zasedání členů Hlavy SPKGS a všech třídních zástupců.
 • Členové Hlavy mají právo na Mimořádném zasedání přijmout jakékoliv usnesení, a to v případě jednomyslného schválení všemi členy Hlavy SPKGS.

Článek IV.

Zánik SPKGS

 • SPKGS zaniká usnesením více jak nadpoloviční většinou všech možných hlasů všech členů SPKGS na Zasedání.
 • Hlava SPKGS je povinna s touto skutečností obeznámit ostatní členy SPKGS a veřejnost na webu školy, a to nejpozději měsíc před ukončením činnosti.
 • Finanční prostředky SPKGS po zániku propadají Nadačnímu fondu Krkonošského gymnázia a SOŠ.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

 • Hlava SPKGS má právo vydat písemný dodatek ke Stanovám s danou časovou platností, kterým má právo upravit jednotlivé body Stanov. Tento dodatek musí schválit členové na Zasedání.
 • Tyto stanovy jsou vyhotoveny na základě požadavků členů SPKGS, odpovídají všem nárokům na formální podobu Stanov dle platné legislativy.
 • Všichni členové SPKGS se zavazují dodržovat tyto Stanovy.
 • Stanovy jsou vyhotoveny s vědomím vedení školy a studentů školy, kteří jsou s nimi seznámeni a respektují je.
 • Tato ustanovení vcházejí v platnost dnem jejich schválení členy SPKGS za přítomnosti vedení školy.

Tyto Stanovy schválili členové SPKGS dne 11. září 2018 za přítomnosti vedení školy, tím vchází v platnost a ruší se předchozí Stanovy SPGSH ze dne 6. března 2018.


HLASOVACÍ ŘÁD STUDENTSKÉHO PARLAMENTU KRKONOŠSKÉHO GYMNÁZIA A SOŠ

Článek I.

Obecná ustanovení

 • Zástupci každé třídy mají jeden hlas za třídu.
 • U hlasování o návrzích se může hlasující vyjádřit PRO, PROTI či se hlasování ZDRŽET. - Třída, jež se hlasování zdržela, se ale počítá do celkového počtu přítomných tříd, jelikož je na zasedání přítomna.
 • Zástupci tříd jsou voleni dle zvyklosti třídy na začátku školního roku.
 • Hlasování se dělí na Hlasování o návrzích na Zasedání a Mimořádném zasedání, Volby do funkcí, Hlasování o Pedagogickém poradci.

Článek II.

Pravidla hlasování

 • Hlasování o návrzích
 • Hlasování o návrzích probíhá na Zasedání a Mimořádném zasedání SPKGS.
 • SPKGS nabývá usnášeníschopnosti, překročí-li hranici přítomnosti nadpoloviční většiny členů SPKGS.
 • S výjimkou května a června, kdy se z důvodu maturit snižuje hranice.

1.2 Mimořádné zasedání

 • SPKGS nabývá usnášeníschopnosti, překročí-li hranici přítomnosti zástupců 6 a více tříd.
 • S výjimkou května a června, kdy se z důvodu maturit snižuje hranice.
 • Maximální počet hlasů na Mimořádném zasedání je 12 hlasů.
 • Členové s přidělenou funkcí mají jeden hlas za svou funkci v SPKGS, hlas za třídu je jim zachován.
 • Návrh je přijat, získá-li návrh PRO od nadpoloviční většiny přítomných hlasů.
 • Návrh je zamítnut, získá-li PROTI od nadpoloviční většiny přítomných hlasů.
 • Návrh je odložen k projednání na příštím zasedání, nezíská-li návrh dostatečný počet hlasů PRO či PROTI.
 • Zasedání
 • Zasedání je usnášeníschopné v případě, že je přítomna nadpoloviční většina členů Hlavy SPKGS.
 • Každý člen Hlavy SPKGS má pouze jeden hlas.
 • Na Zasedání nelze hlasovat hlasem za třídu.
 • Návrh je přijat, jeli nadpoloviční většina PRO.
 • Návrh je zamítnut, jeli nadpoloviční většina PROTI.
 • Návrh je odložen k projednání na nejbližším Zasedání, není-li splněna podmínka v bodě 4) a 5).

2. Volby

2.1 Volby žáků do jádra

 • Volby se konají se začátkem školního roku, není-li stanoveno jinak, v den stanovený nejpozději dva týdny předem.
 • Volby organizuje a zabezpečuje předseda spolu s místopředsedy, kteří sestaví nezávislou volební komisi o nejméně dvou členech.
 • Hlasování probíhá způsobem ANO nebo NE, kdy studenti píší ANO či NE k danému kandidátovi.
 • Každý kandidát, který má více ANO než NE je zvolen do jádra SPKGS.
 • Každý kandidát, který má více NE než ANO není zvolen do jádra SPKGS.

2.2 Volby do funkcí

 • Volby se konají se začátkem školního roku, není-li stanoveno jinak, v den stanovený nejpozději dva týdny předem.
 • Volby organizuje a zabezpečuje předseda spolu s místopředsedy, kteří sestaví nezávislou volební komisi o nejméně dvou členech.
 • Hlasování do funkcí probíhá formou tajného hlasování.
 • Hranicí usnášeníschopnosti nadpoloviční většina členů.
 • Nejpozději týden před volbami potenciální kandidáti oznámí svou kandidaturu předsedovy.
 • Volí se jeden člověk do každé z následujících funkcí:

a) Účetní;

b) Zapisovatel;

 • O každé funkci probíhá hlasování zvlášť.
 • Přítomní členové odevzdají do volební urny hlas pro svého kandidáta na danou funkci.
 • Členem s danou funkcí se stává ten kandidát, jenž získal nejvíce platných hlasů, a zároveň byla splněna podmínka pro nadpoloviční počet všech přítomných členů uvedená v bodě 4).
 • Nezíská-li žádný kandidát dostatečný počet hlasů, koná se druhé kolo. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. - Při shodném počtu hlasů postupují do druhého kola všichni kandidáti, jejichž výsledek by odpovídal prvnímu a druhému nejvyššímu počtu odevzdaných hlasů.
 • Členem s danou funkcí se po hlasování v druhém kole stává kandidát s nejvyšším počtem hlasů. Při shodném počtu hlasů vítěze se volba opakuje ještě jednou s těmito kandidáty. Není-li ani poté zvolen, začíná zcela nová volba od prvního kola.
 • Mandát začíná dnem zvolení.

2.3 Volby do Hlavy SPKGS

 • Volby se konají se začátkem školního roku, není-li stanoveno jinak, v den stanovený nejpozději dva týdny předem.
 • Volby organizuje a zabezpečuje předseda spolu s místopředsedy, kteří sestaví nezávislou volební komisi o nejméně dvou členech.
 • Hranicí usnášeníschopnosti nadpoloviční většina členů.
 • Volí se jeden člověk do každé z následujících funkcí:
 • Předseda
 • První místopředseda
 • Druhý místopředseda
 • O každé funkci probíhá hlasování zvlášť.
 • Přítomní členové odevzdají do volební urny hlas pro svého kandidáta na danou funkci.
 • Členem s danou funkcí se stává ten kandidát, jenž získal nejvíce platných hlasů, a zároveň byla splněna podmínka pro nadpoloviční počet všech přítomných členů uvedená v bodě 3).
 • Nezíská-li žádný kandidát dostatečný počet hlasů, koná se druhé kolo. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. - Při shodném počtu hlasů postupují do druhého kola všichni kandidáti, jejichž výsledek by odpovídal prvnímu a druhému nejvyššímu počtu odevzdaných hlasů.
 • Členem s danou funkcí se po hlasování v druhém kole stává kandidát s nejvyšším počtem hlasů. Při shodném počtu hlasů vítěze se volba opakuje ještě jednou s těmito kandidáty. Není-li ani poté zvolen, začíná zcela nová volba od prvního kola.
 • Mandát začíná dnem zvolení.

2.4 Hlasování o Pedagogickém poradci

 • Není-li určeno jinak, probíhá ve stejný den jako Volby do funkcí.
 • Hlasování o Pedagogickém poradci probíhá formou tajného hlasování.
 • Hranicí usnášeníschopnosti je přítomnost nadpoloviční většiny členů.
 • Nejpozději týden před volbami jsou navrženi oslovení kandidáti z řad profesorského sboru předsedovy.
 • Jedná se o tajné hlasování.
 • Přítomní členové odevzdají do volební urny hlas pro svého kandidáta.
 • Pedagogickým poradcem se stává ten kandidát, jenž získal nejvíce platných hlasů, a zároveň byla splněna podmínka pro nadpoloviční počet všech přítomných členů uvedená v bodě 3).
 • Nezíská-li žádný kandidát dostatečný počet hlasů, koná se druhé kolo. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů
 • Při shodném počtu hlasů postupují do druhého kola všichni kandidáti, jejichž výsledek by odpovídal prvnímu a druhému nejvyššímu počtu odevzdaných hlasů.
 • Pedagogickým poradcem se po hlasování v druhém kole stává kandidát s nejvyšším počtem hlasů. Při shodném počtu hlasů vítěze se volba opakuje ještě jednou s těmito kandidáty. Není-li ani poté zvolen, začíná zcela nová volba od prvního kola.
 • Mandát začíná dnem zvolení.

III. Článek

Pravidla pro hromadění hlasů

 • Každá třída má prostřednictvím zástupců právě jeden hlas.
 • Člen s funkcí nezískává přídavný hlas za svou funkci.
 • Nikdo nemá víc jak 2 hlasy na osobu, jeden za členství a jeden za třídu.

IV. Článek

Demise člena SPKGS

 • Každý člen SPKGS má právo podat demisi k rukám předsedovy nejpozději týden před oznámením na Zasedání. - V případě demise předsedy, je povinen svou demisi oznámit na nejbližším Zasedání.
 • Je povinen v dané funkci setrvat do nejbližších voleb, kdy bude nahrazen.
 • Předseda vyhlásí termín nových voleb dle Článku II.

V. Článek

Odvolání členů SPKGS

 • Zástupci tříd
 • Každá třída má právo odvolat svého zástupce dle třídních zvyklostí, jsou však povinni udržet minimální počet zástupců za třídu. - V případě situace, kdy třída nemá žádného zástupce, je okamžitě povinna zvolit nového.
 • Zástupce za třídu může být odvolán jednomyslným rozhodnutím Hlavy SPKGS (dle Článku II.), nebo usnesením Zasedání dle hlasování o návrzích (Článek II.).
 • Členové Hlavy SPKGS
 • Člen Hlavy SPKGS může být odvolán jen na Zasedání, hlasují-li pro jeho odvolání všichni možní získatelní členi SPKGS.
 • Nejpozději do měsíce se konají nové volby na danou funkci, které vyhlašuje předseda či jeho zástupce. Probíhají dle Článku II.
 • Člen setrvává ve funkci do nejbližších voleb, kdy bude nahrazen.
 • Pedagogický poradce
 • Pedagogický poradce může být odvolán jednomyslným rozhodnutím Hlavy SPKGS (dle Článku II.), nebo usnesením Zasedání dle hlasování o návrzích (Článek II.).
 • Nejpozději do měsíce se konají nové volby pedagogického poradce, které vyhlašuje předseda. Probíhají dle Článku II.
 • Odvolání je platné s okamžitou platností.

VI. Článek

Závěrečná ustanovení

 • Předseda má právo vydat písemný dodatek k Hlasovacímu řádu s danou časovou platností, kterým má právo upravit jednotlivé body Hlasovacího řádu. Tento dodatek musí schválit Hlava SPKGS na Zasedání.
 • Všichni členové SPKGS se zavazují dodržovat tento Hlasovací řád.
 • Hlasovací řád vstupuje v platnost dnem schválení členy SPKGS.

Hlasovací řád schválili členové SPKGS dne 11. září 2018 za přítomnosti vedení školy, tím tento Hlasovací řád vchází v platnost a ruší se předchozí Hlasovací řád SPGSH ze dne 6. března 2018.